Algemeen Ziekenhuis Sint-maria Halle

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Algemeen Ziekenhuis Sint-maria Halle | Vernieuwen liften
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle
Postadres :  Ziekenhuislaan 10,, BE- 1500  Halle
Tel:   +32 23631211
E-mail:   aankoop@sintmaria.be
Internetadres(sen):   www.sintmaria.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452302

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen liften  
Referentienummer:   Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria Halle-8707-050-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45313000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Volledige vervanging/vernieuwing van 10 bestaande liften, inclusief volledige uitbraak liften en uitrusting.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
De opgegeven ujtvoeringstermijn van 315 dagen of 210 werkdagen slaat enkel op de uitvoeringsperiode voor de afbraak liften en opbouw van de nieuwe liften. Deze uitvoeringsperiode sluit onmiddellijk aan op de periode voor opmeting en produktie die moet starten bij ontvangst van de bestelling.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De opgegeven ujtvoeringstermijn van 315 dagen of 210 werkdagen slaat enkel op de uitvoeringsperiode voor de afbraak liften en opbouw van de nieuwe liften. Deze uitvoeringsperiode sluit onmiddellijk aan op de periode voor opmeting en produktie die moet starten bij ontvangst van de bestelling.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]