Antwerpen

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Antwerpen | Raamovereenkomst voor het leveren van aankoopbonnen voor speelgoed
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1, BE- 2000  Antwerpen
Tel:   +32 33382286
E-mail:   jordi.staes@antwerpen.be
Internetadres(sen):   https://www.antwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451383

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van aankoopbonnen voor speelgoed  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC_2022_02379-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  37520000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren van aankoopbonnen voor speelgoed
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-05
Plaatselijke tijd:   09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-18
Plaatselijke tijd:   09:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-05
Plaatselijke tijd:   09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-18
Plaatselijke tijd:   09:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Enkel uiterste indieningsdatum uitgesteld naar 18/8. Geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]