Antwerpen

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 22/03/2023

DETAIL

Antwerpen | Raamovereenkomst voor de selectieve ophaling van kleurgescheiden hol glas afkomstig van huishoudelijk gebruik
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Micha Caerts
Tel:   +32 33382363
E-mail:   micha.caerts@antwerpen.be
Internetadres(sen):   https://www.antwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470492

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de selectieve ophaling van kleurgescheiden hol glas afkomstig van huishoudelijk gebruik  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC_2022_02224-F02_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat het inzamelen van kleurgescheiden hol glas, volgens de brengmethode, dat afkomstig is van huishoudelijk gebruik in de stad Antwerpen met inbegrip van de recyclageparken en dit ten behoeve van het bedrijf Stadsbeheer. Dit omvat tevens het glas van de horeca.
Deze dienstverlening kadert binnen de terugnameplicht van Fost Plus van huishoudelijk verpakkingsafval conform het Interregionaal Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Hiertoe heeft de aanbestedende overheid een overeenkomst afgesloten met Fost Plus, het erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval. Het is ook deze laatste die de prestaties zal vergoeden die de dienstverlener levert in het kader van deze opdracht.
Stad Antwerpen treedt op als aanbestedende overheid en Fost Plus zal, zoals verder bepaald in dit bestek, bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen. De overige zaken zullen door de aanbestedende overheid, na overleg met Fost Plus, worden geregeld.
De opdracht omvat:
• plaatsing en verhuur van nieuwe bovengrondse glasbollen zowel in het straatbeeld als op de recyclageparken;
• lediging van de bovengrondse glasbollen en ondergrondse glascontainers, weging en afvoer van het glas naar de verwerver zowel in het straatbeeld als op de recyclageparken;
• reinigen en onderhoud van bovengrondse glasbollen en reiniging van de ondergrondse glascontainers (bovengronds gedeelte);
• reinigen van de sites van de bovengrondse glasbollen en ondergrondse glascontainers;
• opkuis sluikstort rond de glasbollen, zowel bovengronds als ondergronds;
• elke glasbolsite en site van een ondergronds collectief systeem en de onmiddellijke omgeving ervan moet minimum wekelijks gereinigd worden en binnen de 24 uur na lediging, waaronder het verwijderen van alle afval (incl. glasscherven);
• deze reiniging omvat het weghalen van alle afval dat rond de glasbol of ondergronds collectief systeem is achtergelaten. Met afval wordt in dit geval bedoeld alle afval dat door 1 persoon (desnoods in meerdere keren) kan gedragen worden.
• de dienstverlener dient dit afval op eigen verantwoordelijkheid, eigen risico en op eigen kosten te verwijderen. Dit afval mag niet in de opgehaalde glasfractie terecht komen met uitzondering van eventueel ongebroken glazen flessen of bokalen die aan de specificaties voldoen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-20

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
antwoorden op de gestelde vragen (deel 2)

Scroll to Top