AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 05/04/2019

DETAIL

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR | V0089014 - RWZI Leuven, leveren, plaatsen en opstarten van blowers en toebehoren N° 510094
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335305

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V0089014 – RWZI Leuven, leveren, plaatsen en opstarten van blowers en toebehoren 
Referentienummer: AQFINFRA-V0089014-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42123000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
V089014 – Leveren, plaatsen en opstarten van blowers en toebehoren op RWZI Leuven
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-12
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-03
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-12
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-03
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1: Aanbesteding is verplaatst van 12/4 om 9u30 naar 3/5 om 11u.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]