Marché Public

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 04/12/2019

DETAIL

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR | Project 22.744/1 (R/003489) - Oudenburg, optimalisatie PS Geneverpiete + renovatie PL N° 538476
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Mathieu Slock
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360128

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 22.744/1 (R/003489) – Oudenburg, optimalisatie PS Geneverpiete + renovatie PL 
Referentienummer: AQFINFRA-22744lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 22.744/1 (R/003489) – Oudenburg, optimalisatie PS Geneverpiete + renovatie PL
– Archeologisch onderzoek
– Rioleringen di 250 t.e.m. di 1200, diepteklasse tot
5 < H <= 6 m. Totaal 3451 lm.
– 12 constructies in gewapend beton, waaronder 10 overstorten en 2 verbeterde kruisingen
– Persleiding in open sleuf HDPE PN16 du400.
Totaal 1365 lm
– Aanpassingswerken in bestaand pompstation
– Beschoeiing met groutschermen
– Huisaansluitingen
– Straatkolkaansluitingen
– Heraanleg wegenis
– Aanleg nieuwe wegenis
– Groenaanleg
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
UEA-document werd toegevoegd.

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top