Marché Public

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 04/12/2019

DETAIL

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR | Project 20.333A/1 - Gingelom/Sint-Truiden, toevoerleiding RWZI N° 539098
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevr. Renke Vandeweyer
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358801

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 20.333A/1 – Gingelom/Sint-Truiden, toevoerleiding RWZI 
Referentienummer: AQFINFRA-20333Alot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 20.333A/1 – Gingelom/Sint-Truiden, toevoerleiding RWZI
– Archeologisch onderzoek.
– De aanleg van een riolering.
– Alle grondwerken nodig voor het verwezenlijken van de voorgeschreven
lengte- en dwarsprofielen.
– De aanleg van watergreppels, kantstroken en trottoirbanden.
– De aanleg van een fundering in gebroken materialen, zandcement.
– De aanleg van een verharding in cementbeton, bitumineuze producten, betonstraatstenen.
– De aanleg van inritten.
– Groenaanleg.
– Het aanleggen van een persleiding.
– Het bouwen van pompstations.
– Het bouwen van een overstort.
– Het herstellen van verhardingen boven de rioolsleuven.
– Het aanpassen en herstellen van bermen en huistoegangen.
– Werken aan waterlopen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
– Wijzigingen bestek en bijlagen (zie document ‘20333A TRW1 05122019’)

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top