Marché Public

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 07/01/2020

DETAIL

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR | Project 20.640/1 (224873) - Deinze, aansluiting Meigem (of plaatselijke zuivering) N° 500544
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Jo Van Reybrouck
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361937

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 20.640/1 (224873) – Deinze, aansluiting Meigem (of plaatselijke zuivering) 
Referentienummer: AQFINFRA-20640lot1-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 20.640/1 (224873) – Deinze, aansluiting Meigem (of plaatselijke zuivering)
Het project betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Gasthuisstraat, Meigemstraat en Lange-Akkerstraat, inclusief heraanleg van de bovenbouw van deze wegen.
Het DWA-stelsel bestaat enerzijds uit gravitaire leidingen en anderzijds uit persleidingen.
Het RWA-stelsel bestaat uit leidingen, al dan niet infiltrerend.
Binnen het project is eveneens de bouw van 2 pompstations, diverse overstortconstructies, het bouwen van een toezichtsput op de Meerbeek voorzien.
De woningen en kolken worden aangesloten op de nieuwe leidingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-08

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-31
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-20
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-31
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-03-20
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Openingszitting wordt uitgesteld naar 20/03/2020 om 09u00.

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top