Aquafin Nv – Directie Infrastructuur

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur | O0025001 - Aalter, bouw nieuw dienstgebouw
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres :  Dijkstraat 8, BE- 2630  Aartselaar
Contactpersoon:  Dhr. Elias Van Loon
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456605

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
O0025001 – Aalter, bouw nieuw dienstgebouw  
Referentienummer:   AQFINFRA-O0025001x-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232420
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
O0025001 – Aalter, bouw nieuw dienstgebouw
Het betreft het bouwen van een nieuw dienstgebouw op de RWZI te Aalter.
De totaliteit der werken is opgenomen in één lot. Dit lot (lot 1) omvat de bouwkunde
en technieken voor het realiseren van een nieuw dienstgebouw.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijzigingen bestek (verzekering art 24 & 84)