Aquafin Nv – Directie Infrastructuur

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur | MLD3032 - Industrieterrein Krommewege: REN09-D: Sint-Barbarastraat... - Maldegem
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres :  Dijkstraat 8, BE- 2630  Aartselaar
Contactpersoon:  Dhr. Lode De Vriese
Tel:   +32 34504511
E-mail:   Aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456019

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MLD3032 – Industrieterrein Krommewege: REN09-D: Sint-Barbarastraat. – Maldegem  
Referentienummer:   AQFINFRA-MLD3032-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232411
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Riolerings- en wegeniswerken in
het kader van de transformatie en de uitbreiding van het bedrijvencentrum te Maldegem en de ontsluiting op de N9.
REN09-D: Sint-Barbarastraat, Industrielaan, Vliegplein, Blekkersgat.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-23
Plaatselijke tijd:   09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-30
Plaatselijke tijd:   11:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-23
Plaatselijke tijd:   09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-30
Plaatselijke tijd:   11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 :
Opening van de offertes wordt uitgesteld naar 0/09 om 11u00.
Verduidelijking gebruik offerteformulier & inschrijvingsbiljet.