A.V. ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 05/04/2019

DETAIL

A.V. ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS | Raamovereenkomst voor de huur van systemen voor negatieve druktherapie en aankoop van disposables en andere toebehoren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 510314
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: A.V. ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS
Postadres: Merestraat 80,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Mevrouw Chantal Huys
Tel: +32 53766823
Fax: +32 53766809
E-mail: chantal.huys@asz.be
Internetadres(sen): http://www.asz.be/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de huur van systemen voor negatieve druktherapie en aankoop van disposables en andere toebehoren – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: EC2018/025 “Negatieve Druktherapie”
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aanpassingen in geel gemarkeerd in document ‘Erratum”
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/103/J3/2018

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]