Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 04/03/2018

DETAIL

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV | Bodemsaneringswerken voormalig Q8 station, Schijnpoortweg 57 te Antwerpen N° 506172
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres :  Rijnkaai 37 , BE – 2000   Antwerpen
Contactpersoon:   Natalie Waterplas
Tel:   +32 32030030
E-mail:   natalie.waterplas@bamnv.be
Internetadres(sen):   http://www.bamnv.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=298729

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bodemsaneringswerken voormalig Q8 station, Schijnpoortweg 57 te Antwerpen  
Referentienummer:   BAM-2016-028.-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45112340
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De Opdracht bestaat uit de uitvoering van bodemsaneringswerken op de terreinen van het
voormalige Q8 station aan de Schijnpoortweg 57 te 2060 Antwerpen, in eigendom van BAM. De bodemsaneringswerken zullen
bestaan uit verwijderen van ondergrondse brandstoftanks, ontgraving van verontreinigde grond, afvoer van de verontreinigde
grond voor externe verwerking, grondwaterbemaling en zuivering en functioneel herstel van het terrein.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In het kader van Terechtwijzend bericht nr. 1 (TWB1) worden een aantal wijzigingen aan de oorspronkelijke documenten aangebracht. Voor meer informatie wordt verwezen naar de documenten zelf,
in het bijzonder naar document ‘BAM2016/028 TWB1’. De doorgevoerde wijzigingen zijn daarbij in het geel gemarkeerd.

De Inschrijvers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat zij voor de indiening van hun Offerte verplicht gebruik moeten maken van de nieuwe meetstaat, die bij TWB nr. 1 is gevoegd (en bijgevolg geen gebruik meer kunnen maken van de oude meetstaat, die bij het oorspronkelijke Bestek was gevoegd).

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]