Bierbeek

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Bierbeek | Aanleg fietspaden langs de Korbeek-Losestraat
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Bierbeek
Postadres :  Dorpsstraat 2, BE- 3360  Bierbeek
Contactpersoon:  Jan Vanrusselt
Tel:   +32 16468789
Fax:   +32 16461141
E-mail:   jan.vanrusselt@bierbeek.be
Internetadres(sen):   www.bierbeek.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=448395

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg fietspaden langs de Korbeek-Losestraat  
Referentienummer:   Bierbeek-422036-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst vooral:
– Signalisatie van de werken
– Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …
– Grondwerken
– Wegherstellingswerken
– Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt
– Aanleggen van rijbaanverharding in beton
– Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen
– Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
– Belijningen en bebordingen (signalisatie)
– Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode
– Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
– …
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-09
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Plaatselijke tijd:   11:00
Afdelingsnummer:   IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   De inschrijving moet geldig blijven tot
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-01-29
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-12
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-09
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Plaatselijke tijd:   11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aanpassing van herzieningsformule bijzonder bestek, artikel 38/7. §1 Prijsherziening, zie bijgevoegd schrijven.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]