Brugge

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 24/03/2023

DETAIL

Brugge | Raamovereenkomst voor renovatiebegeleiding in het kader van collectieve wijkrenovaties in Brugge.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brugge
Postadres :  Burg 12, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Gerda Flo
E-mail:   Gerda.Flo@brugge.be
Internetadres(sen):   http://brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=474731

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor renovatiebegeleiding in het kader van collectieve wijkrenovaties in Brugge.  
Referentienummer:   Brugge-BRUGGE-2023-009-FG-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71314300
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor renovatiebegeleiding in het kader van collectieve wijkrenovaties in Brugge.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
kennisgeving vraag en antwoord infosessie

Scroll to Top