Marché Public

Brugse Maatschappij voor Huisvesting

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 10/02/2020

DETAIL

Brugse Maatschappij voor Huisvesting | Vervangen van goten en afleiders, gecombineerd met daken/isolatiewerken van 17 woningen in Brugge Sint-Pieters N° 504535
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres: Handboogstraat 2 bus/13,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Kristin Dekeyser
Tel: +32 50459084
E-mail: kristin.dekeyser@brugse-mij-huisvesting.be
Internetadres(sen): www.bmh.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365727

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervangen van goten en afleiders, gecombineerd met daken/isolatiewerken van 17 woningen in Brugge Sint-Pieters 
Referentienummer: BMH-05VM1512-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vervangen van goten en afleiders, gecombineerd met daken/isolatiewerken van 17 woningen in Brugge Sint-Pieters
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bij administratief bestek ontbraken deel 2 en deel 3 : deze werden nu opgeladen

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top