Marché Public

Danneels Projects

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 12/01/2020

DETAIL

Danneels Projects | Wegenis- en rioleringswerken Monnikenhofstraat - Hazeweg N° 500906
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Danneels Projects
Postadres: A. Stocletlaan 195,BE-2570 duffel
Contactpersoon: Tim De Munck
Tel: +32 153063030
E-mail: tim@danneels.be
Internetadres(sen): www.danneels.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361645

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wegenis- en rioleringswerken Monnikenhofstraat – Hazeweg 
Referentienummer: Danneels Projects-227516 / K-13-023-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
 opbreken van bestaande wegenis inclusief fundering en onderfundering: asfaltverharding,
 droog grondverzet (afgraving, uitgraving) voor riolering en nieuwe grachten
 plaatsen nieuwe rioleringsbuizen (fundering, omhulling en aanvulling): DWA in grès en RWA in beton
 aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering
 kunstwerken: plaatsen inspectieputten
 funderingswerken
 plaatsen van lijnvormige elementen: geprefabriceerde en ter plaatse vervaardigde kantstroken en trottoirbanden
 asfaltverhardingen
 bestrating in kasseien
 bestrating in betonstraatstenen
 bestrating in waterdoorlatende verhardingen
 plaatsen straatmeubilair
 plaatsen geprefabriceerde betonnen overstortconstructies, kopmuren, U-profielen
 realiseren kasseibeschoeiing
 groenaanleg
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
Geldigheidsduur referenties:. Bijkomend dient minstens 1 referentie te worden opgegeven van werken uitgevoerd in de laatste 10 jaren waarvan: . – EN het uitvoeringsbedrag minimum ?300.000,00 excl. BTW bedroeg; . – EN de gemeente Rumst of Danneels Projects de opdrachtgever was; . – EN een getuigschrift van goede uitvoering kan worden voorgelegd.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Geldigheidsduur van de referenties:
Bijkomend dient minstens 1 referentie te worden opgegeven van werken uitgevoerd in de laatste 10 jaren waarvan:
– EN het uitvoeringsbedrag minimum ? 300.000,00 excl. BTW bedroeg;
– EN de gemeente Rumst of Danneels Projects de opdrachtgever was;
– EN een getuigschrift van goede uitvoering kan worden voorgelegd.

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top