Marché Public

De Vlaamse Waterweg nv

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 05/01/2020

DETAIL

De Vlaamse Waterweg nv | Groenonderhoud van dijken, oevers, verhardingen, grondbermen en groengebieden Beneden-Nete, Kleine Nete, Grote Nete en Nete-afleiding (District 3) N° 500070
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Patrick Verhaegen
Tel: +32 15300044
Fax: +32 32246725
E-mail: patrick.verhaegen@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361082

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groenonderhoud van dijken, oevers, verhardingen, grondbermen en groengebieden Beneden-Nete, Kleine Nete, Grote Nete en Nete-afleiding (District 3) 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0086-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233229
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten omvatten:
· Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en
taluds van de dijken, op de bermen van langslopende dienstwegen en grachten, en algemeen op
alle aanhorigheden van de waterwegen zoals aan bruggen, uitwateringssluizen, spuikommen,
grondoverschotten, binnendijken en bijhorende wegen in gecontroleerde overstromingsgebieden
(maaien van bermen, scheren van hagen, exotenbestrijding, .).
· Groenwerken:
· Rooien van beplantingen in beperkte hoeveelheden
· Rooien van bomen in beperkte hoeveelheden
· (Her)Aanplanten van hagen en bomen in beperkte hoeveelheden en het onderhoud van deze
aanplantingen gedurende de waarborgtermijn
· Uitvoeren van verschillende snoeiwijzen aan bomen
· Uitvoeren van boomcontroles in beperkte hoeveelheden
· Scheren van hagen
· Hakhoutbeheer
· Dunnen van houtkanten in beperkte hoeveelheden
· Het ruimen van sloten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-03

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het document “AZZ190086 TW1 Meetstaat.xls” werd toegevoegd.
Deze meetstaat vervangt de vorige.
De hoeveelheid van post 61 werd aangepast.

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top