De Vlaamse Waterweg Nv

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

De Vlaamse Waterweg Nv | Kanaal Roeselare-Leie. Renovatie Centrumbrug te Izegem.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  ir. Tinne Michielsen
E-mail:   regio.west@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451745

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kanaal Roeselare-Leie. Renovatie Centrumbrug te Izegem.  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-ARW-22-025-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45221119
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht bestaat uit volgende elementen:
– Renovatie van de Centrumbruggen, incl. herinrichting van de aanloophellingen;
– Aanleg van een brugpark;
– Bouw aansluitende fietshelling en herinrichting Dam;
– Herinrichting van de Korenmarkt;
– heraanleg van het jaagpad langsheen het kanaal Roeselare-Leie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De bijlagen bij dit verbeteringsbericht nr. 1 zijn te downloaden op E-Notification.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]