Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang | Renovatie van de omloop- en afvoerrioolschuiven van de Zandvlietsluis en van de brugvijzels van de Zandvlietbrug
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang
Postadres :  Thonetlaan 102, bus 2, BE- 2050  Antwerpen
Contactpersoon:  Thomas Maes
Tel:   +32 32220825
E-mail:   thomas.maes@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.maritiemetoegang.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453522

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie van de omloop- en afvoerrioolschuiven van de Zandvlietsluis en van de brugvijzels van de Zandvlietbrug  
Referentienummer:   Maritieme Toegang-02313-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45221115
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toevoeging “16EF 5195 2 Omloopschuif.pdf” : dit is een update van het plan “16EF 5195 Omloopschuif”.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]