DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN – WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 07/04/2019

DETAIL

DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN – WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM | Numerieke modellering Waterbeheer N° 510245
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Waterbouwkundig Laboratorium
Postadres: Berchemlei 115,BE-2140 Borgerhout
Contactpersoon: Paul Vanderkimpen
Tel: +32 32246968
E-mail: paul.vanderkimpen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336604

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Numerieke modellering Waterbeheer 
Referentienummer: WL-WL_2019_01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 73000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren van ondersteuning bij het ontwikkelen, onderhouden en toepassen van de numerieke modellen voor Waterbeheer van het Waterbouwkundig Laboratorium.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
* In hoofdstuk 3.2.1 Wijze waarop de prijs wordt betaald (Art. 66 KB Uitvoering) op p. 23 -24 van het bestek moet de tekst vervangen worden door de tekst in het erratum-document.

* In hoofdstuk 3.2.3 Nazicht van de diensten (Art. 150 KB Uitvoering) op p. 24 – 25 van het bestek moet de tekst vervangen worden door de tekst in het erratum-document.

* In hoofdstuk 4.2 Algemene beschrijving van de opdracht moet op p. 37 de paragraaf tekst die vermeld wordt in het erratum-document geschrapt worden.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]