Fluvius System Operator cvba (Secteurs Spéciaux)

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 11/06/2019

DETAIL

Fluvius System Operator cvba (Secteurs Spéciaux) | FLU19W079 - Raamovereenkomst voor het plaatsen van coaxleidingen en glasvezelbuizen. N° 517813
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Contactpersoon: Lydia Vandezande
Tel: +49 11266338
E-mail: aankoop.werken@fluvius.be
Internetadres(sen): www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342884

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
FLU19W079 – Raamovereenkomst voor het plaatsen van coaxleidingen en glasvezelbuizen. 
Referentienummer: Fluvius-FLU19W079 Coax.-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor:
-? het ondergronds plaatsen van nutsleidingen (coaxkabels en glasvezelbuizen);
-? het plaatsen van voetpadkasten en glasvezelputten;
-? het uitvoeren van de nodige graafwerken (sleuf- en puntwerken, boringen, doorsteken).
De werken vinden plaats op het grondgebied van ex-Integan zijnde volgende gemeentes: Antwerpen,
Boom, Brasschaat, Brecht, Essen, Hemiksem, Kapellen, Niel, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Wijnegem en
Willebroek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-12

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vragen en antwoorden.

Scroll to Top