Gemeente Lubbeek

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Gemeente Lubbeek | School Kasteel de Maurissens - perceel 1 en 2
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Lubbeek
Postadres :  Gellenberg 16, BE- 3210  Lubbeek
Contactpersoon:  Mevrouw Christel Massy
Tel:   +32 16316318
Fax:   +32 16479701
E-mail:   openbarewerken@lubbeek.be
Internetadres(sen):   www.lubbeek.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
School Kasteel de Maurissens – perceel 1 en 2  
Referentienummer:   320.105-1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwing van het kasteel de Maurissens tot school met bouw van een nieuwe klassenvleugel
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   I.5
Perceel nr.:   2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Vereiste erkenning van aannemers
In plaats van:
Perceel 2: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 4. N1 (Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten), Klasse 1
Te lezen:
Voor Perceel 2 is er enkel erkenning P1 Klasse 4 vereist. . Erkenning N1 Klasse 1 is niet nodig
Afdelingsnummer:   III.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   post 77.63
In plaats van:
Evacuatietoebehoren – brandweersleutelkluis: 2 FH st
Te lezen:
Evacuatietoebehoren – brandweersleutelkluis: 0 FH st
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Extra documenten toegevoegd ter verduidelijking:
– borderel binnendeuren
– borderel buitenschrijnwerk
– coördinatiekosten nevenaannemingen
– overzicht positie deurpompen
– brandweerplannen met pictogrammen
– detailmeetstaat in excel

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]