GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 07/04/2019

DETAIL

GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP | MACHELEN BS De Sterrenhemel - Nieuwbouw paviljoen BS N° 510358
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
E-mail: aanbestedingen@g-o.be
Internetadres(sen): www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338113

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MACHELEN BS De Sterrenhemel – Nieuwbouw paviljoen BS 
Referentienummer: GO!-53601/10704001/2019/3953/LDM-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
MACHELEN BS De Sterrenhemel – Nieuwbouw paviljoen BS, inclusief afbraak oud paviljoen en vellen van bomen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-31
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-03
Plaatselijke tijd: 11:00

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]