Marché Public

Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 12/10/2021

DETAIL

Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap | LEDEGEM Methodeschool Bloei! - Studieopdracht
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Loes Vandermarliere
Tel: +32 27909472
Fax: +32 27909201
E-mail: loes.vandermarliere@g-o.be
Internetadres(sen): www.g-o.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LEDEGEM Methodeschool Bloei! – Studieopdracht 
Referentienummer: GO/14002/26003001/2021/4984/LV
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-10-10

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het administratief bestek is bijkomend opgeladen “4984_ADMIN BESTEK.pdf” bij de opdrachtdocumenten.

Scroll to Top