Groep Zorg Heilige Familie

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 26/07/2022

DETAIL

Groep Zorg Heilige Familie | Bouwen (uitbreiding) en herbouwen WCZ Sint-Jozef Oostkamp - AFWERKING Uitvullingen, chapes,
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Groep Zorg Heilige Familie
Postadres :  Groeningepoort 4, BE- 8500  Kortrijk
Contactpersoon:  Kristof Vankeirsbilck
Tel:   +32 56245218
E-mail:   kristof.vankeirsbilck@zorghf.be
Internetadres(sen):   www.zorghf.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449388

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen (uitbreiding) en herbouwen WCZ Sint-Jozef Oostkamp – AFWERKING Uitvullingen, chapes,  
Referentienummer:   GHF-A244.05/07_BF1_P3.1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45430000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitbreiding en herbouwen van het WCZ Sint-Jozef – AFWERKING.
Uitvullingen, chapes, vloeren (harde en soepele) en wandafwerking.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-23

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toevoeging van grondplan gelijkvloers.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]