Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 26/05/2022

DETAIL

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw | Integrale ICT-ondersteuning van het labo pathologie PA²
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw
Postadres :  Leopoldstraat 26, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Mevrouw Nele D’Heer
Tel:   +32 32177160
E-mail:   nele.dheer@zna.be
Internetadres(sen):   www.zna.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Integrale ICT-ondersteuning van het labo pathologie PA²  
Referentienummer:   2022-1794
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-27

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-06-24
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-06-27
Plaatselijke tijd:   10:00

Scroll to Top