Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw | Raamovereenkomst voor de levering van Cytostatica
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw
Postadres :  Leopoldstraat 26, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Mevrouw Vera Plas
Tel:   +32 32177461
E-mail:   vera.plas@zna.be
Internetadres(sen):   www.zna.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van Cytostatica  
Referentienummer:   2021-1343
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33690000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het bestek en de productiefiche zijn gewijzigd.De wijzigingen zijn in het geel gemarkeerd.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]