Hotelschool Ter Duinen Koksijde Vzw

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 25/07/2022

DETAIL

Hotelschool Ter Duinen Koksijde Vzw | Hotelschool Ter Duinen - Internaat 'T Zand - renovatie - brandveiligheid
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Hotelschool Ter Duinen Koksijde vzw
Postadres :  Houtsaegerlaan 40, BE- 8670  Koksijde
Contactpersoon:  Dimitri Lahousse
Tel:   +32 58511198
E-mail:   dimitri.lahousse@hotelschoolkoksijde.be
Internetadres(sen):   www.felix-partners.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hotelschool Ter Duinen – Internaat ‘T Zand – renovatie – brandveiligheid  
Referentienummer:   Felix-17.07-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45300000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Ruwbouw, afwerking, technische uitrusting en brandveiligheid
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijkomend aan de documenten van het bestek, vindt u in bijlage het Veiligheids- & Gezondheidsplan

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]