Hulpverleningszone Waasland

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Hulpverleningszone Waasland | Oproep tot aanvraag tot deelneming - VO2-max-meting en sportbegeleiding
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Hulpverleningszone Waasland
Postadres :  Nijverheidsstraat 33, BE- 9100  Sint-Niklaas
Contactpersoon:  Mevrouw Martina Spittaels
Tel:   +32 35020927
Fax:   +32 35020929
E-mail:   martina.spittaels@hvzwaasland.be
Internetadres(sen):   www.hvzwaasland.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – VO2-max-meting en sportbegeleiding  
Referentienummer:   HVZ Waasland-PPP156-86/2002/2022-09-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  98330000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het forum is afgesloten. De aanbesteder bezorgt de vragen en antwoorden via een pdf-document.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]