Infrabel Asset Management – Area North-west

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Infrabel Asset Management – Area North-west | Area NW: 57/33/3/22/007 - Lijn 86 en Oudenaarde. Aanleg van ondergrondse en bovengrondse kabelwegen en werken aan de seininrichting.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel Asset Management – Area North-West
Postadres :  Koningin Maria-Hendrikaplein 2, BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Sofie De Lange
Tel:   +32 92426058
E-mail:   sofie.delange@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444435

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Area NW: 57/33/3/22/007 – Lijn 86 en Oudenaarde. Aanleg van ondergrondse en bovengrondse kabelwegen en werken aan de seininrichting.  
Referentienummer:   I-I.NW-57/33/3/22/007-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45234115
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat:
– Maken van doorsteken onder de openbare weg en onder het spoor;
– Het leveren en plaatsen van trekputten;
– Het aanleggen van sleuftracés;
– Het maken van sokkels voor de nieuwe sein- en overwegketen;
– Het plaatsen van verdeelkasten en aardingskasten ;
– Het oprichten van nieuwe seinen en borden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigend bericht 1 dd 22.09.2022: Algemeen beschrijvend lastenboek v1.6_bijlagen (zip-folder)

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]