Intercommunale voor huisvuilverwerking en milieuzorg Durme-Moervaart CV – IDM

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 07/04/2019

DETAIL

Intercommunale voor huisvuilverwerking en milieuzorg Durme-Moervaart CV – IDM | Openbare procedure voor de inzameling van papier & karton afkomstig van huishoudelijk gebruik uit het werkingsgebied IDM. N° 510369
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Intercommunale voor huisvuilverwerking en milieuzorg Durme-Moervaart CV – IDM
Postadres: Zelebaan 42,,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Kim Godefroid
E-mail: kim.godefroid@idm.be
Internetadres(sen): http://www.idm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336192

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor de inzameling van papier & karton afkomstig van huishoudelijk gebruik uit het werkingsgebied IDM. 
Referentienummer: IDM-2019/02/Inzameling papier&karton-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90511400AB18
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Zie bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Op 3/4 is er een forum geopend. Als antwoord op de eerste vraag, voegen we twee extra documenten toe.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]