Iok Afvalbeheer

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 22/01/2023

DETAIL

Iok Afvalbeheer | Na-transport van PMD van de overslagstations van IOK Afvalbeheer naar de verwerkingsplaats.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IOK Afvalbeheer
Postadres :  Antwerpseweg 1, BE- 2440  Geel
Contactpersoon:  IOK Afvalbeheer – Griet Bossaerts
Tel:   +32 14562776
Fax:   +32 14589722
E-mail:   griet.bossaerts@iok.be
Internetadres(sen):   www.iok.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=469353

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Na-transport van PMD van de overslagstations van IOK Afvalbeheer naar de verwerkingsplaats.  
Referentienummer:   IOK A-621000/2023/001-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft het transport van PMD van de 4 overslagstations van IOK Afvalbeheer naar de verwerkingsplaats, zijnde INDAVER, Boomsesteenweg 199 te 2830 Willebroek.
Deze opdracht kadert binnen de terugnameplicht van Fost Plus van huishoudelijk verpakkingsafval conform het Interregionaal Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (het “Samenwerkingsakkoord”). Hiertoe heeft de aanbestedende overheid een overeenkomst afgesloten met Fost Plus, het erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval. Het is ook deze laatste die de prestaties voor 100 % zal vergoeden die de opdrachtnemer levert in het kader van deze opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-20

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
Te lezen:

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Betreft I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie in de tabel op pagina 7 – 8 van het bestek:
‘Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) – De vetgedrukte tekst “het transporteren van PMD” moet gewijzigd worden in “het transporteren van afvalstromen”.
Deze wijziging is van toepassing op perceel 1 en perceel 2.

Scroll to Top