Katholiek Onderwijs Stad Herentals

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 25/05/2023

DETAIL

Katholiek Onderwijs Stad Herentals | Levering van Elektriciteit en/of Aardgas voor 2024-2025-2026
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Katholiek Onderwijs Stad Herentals
Postadres :  Lierseweg 37, BE- 2200  Herentals
Contactpersoon:  Marc Peeters
Tel:   +32 495513726
E-mail:   marc.peeters@kosh.be
Internetadres(sen):   www.kosh.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=481171

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van Elektriciteit en/of Aardgas voor 2024-2025-2026  
Referentienummer:   kOsh-kosh-PEMA 2023-2303-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  09000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering van Elektriciteit en/of Aardgas voor de kalenderjaren 2024-2025-2026 voor al de aansluitpunten van de scholengemeenschap kOsh Herentals.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-23

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Errata 2 Bestek 23 mei 2023