Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem Vzw

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 17/03/2023

DETAIL

Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem Vzw | Poetsen van schoolgebouwen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem vzw
Postadres :  Hellingstraat 44, BE- 1800  Vilvoorde
Contactpersoon:  De heer Benny Vleminckx
Tel:   +32 22571049
E-mail:   benny.vleminckx@kov.be
Internetadres(sen):   http://www.kov.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Poetsen van schoolgebouwen  
Referentienummer:   16082023
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90919300
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-15

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
nieuwe versie bestek beschikbaar

Scroll to Top