Koopkoepel

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Koopkoepel | Microsoftlicenties voor de zorg- en welzijnsvoorzieningen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  KOOPKOEPEL, BE  Roeselare
Contactpersoon:  Karmen Boghaert
Tel:   +32 51232521
E-mail:   karmen@koopkoepel.be
Internetadres(sen):   https://www.koopkoepel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://www.koopkoepel.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Microsoftlicenties voor de zorg- en welzijnsvoorzieningen  
Referentienummer:   2022-312-MSL
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48517000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor Microsoft Licenties
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aangepaste inventaris + aangepaste selectiecriteria in bestek

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]