Lede

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 22/01/2023

DETAIL

Lede | SPORTCOMPLEX DE OMMEGANG: FIETSENSTALLING.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Lede
Postadres :  Markt 1, BE- 9340  Lede
Tel:   +32 53606834
E-mail:   aankoop@lede.be
Internetadres(sen):   http://www.lede.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=468528

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
SPORTCOMPLEX DE OMMEGANG: FIETSENSTALLING.  
Referentienummer:   Lede- 2022/051-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Sportcomplex De Ommegang: leveren en plaatsen van 3
fietsenstallingen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-23

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
kwaliteitsnormen fietsoverkappingen

Scroll to Top