Marché Public

Leuven

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 30/07/2020

DETAIL

Leuven | RAAMOVEREENKOMST STAALNAME ASBEST, ASBESTINVENTARIS EN SLOOPOPVOLGINGSPLAN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Leuven
Postadres: Professor Van Overstraetenplein 1,BE-3000 Leuven
Tel: +32 16272326
E-mail: bart.noppe@leuven.be
Internetadres(sen): http://www.leuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380268

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST STAALNAME ASBEST, ASBESTINVENTARIS EN SLOOPOPVOLGINGSPLAN 
Referentienummer: Leuven-DFB_sg/20.012-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90650000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
RAAMOVEREENKOMST STAALNAME ASBEST, ASBESTINVENTARIS EN SLOOPOPVOLGINGSPLAN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-08-18
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-09-01
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-08-18
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-09-01
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Omwille van gestelde vragen en verlofperiode wordt de indiendatum uitgesteld naar 1/09 (i.p.v. 18/08), de nodige verduidelijkingen bij het bestek zullen zo snel mogelijk na 10/08 gepubliceerd worden

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top