Leuven

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Leuven | Raamovereenkomst voor het drukken en bedelen van het stadsmagazine LVN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Leuven
Postadres :  Professor Van Overstraetenplein 1, BE- 3000  Leuven
Tel:   +32 16272344
E-mail:   frederik.vercruysse@leuven.be
Internetadres(sen):   http://www.leuven.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450601

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het drukken en bedelen van het stadsmagazine LVN  
Referentienummer:   Leuven-AKD_2022/055-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79820000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het drukken en bedelen van het stadsmagazine LVN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
aanpassing van II.5 Herzieningsclausules: Prijsherzieningen