fbpx

Marché Public

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 17/06/2021

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica | Leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van apparatuur voor beïnvloeding openbaar vervoer voor installaties met verkeerslichten in Vlaanderen.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent – Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82,BE-9000 Gent
Tel: +32 92762793
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=412117

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van apparatuur voor beïnvloeding openbaar vervoer voor installaties met verkeerslichten in Vlaanderen. 
Referentienummer: EMG-VWT/VL/2021/2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45316200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen
van apparatuur voor beïnvloeding openbaar
vervoer voor installaties met verkeerslichten in
Vlaanderen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-15

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigingsbericht 2 – nieuwe versie samenvattende opmetingsstaat + toevoegen bijlage 3

Scroll to Top