Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Elektromechanica En Telematica | Onderhoud van installaties voor voertuigdetectie op basis van dubbele lussen langs snel-, ringen gewestwegen in Vlaanderen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres :  VAC Virginie Lovelinggebouw Gent – Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82, BE- 9000  Gent
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456138

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud van installaties voor voertuigdetectie op basis van dubbele lussen langs snel-, ringen gewestwegen in Vlaanderen  
Referentienummer:   EMG-VWT/DVM/2022/1_Aankondiging-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45316210
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp het onderhouden van de bestaande installaties voor voertuigdetectie op basis van dubbele lussen (MIV-installaties, zoals beschreven in SB 270 Hoofdstuk 50 – ‘Dynamisch Verkeersmanagement en Verkeershandhavingssystemen’; paragraaf 2.5 ‘Inductieve lussen voor monitoring van voertuigen’), evenals het aanpassen of uitbreiden van bestaande installaties langsheen de wegen in beheer van het Vlaamse Gewest. Deze wegen omvatten hoofdzakelijk de autosnelwegen en de ringwegen maar ook enkele N-wegen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigingsbericht 1 nav gestelde vragen + toevoeging VGP en BIM-uitvoeringsplant