Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 07/12/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg | N730 Zutendaal: Wegenis- en rioleringswerken Asserweg.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres :  Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  Maarten Blomme
Tel:   +32 11742300
E-mail:   maarten.blomme@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=464446

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N730 Zutendaal: Wegenis- en rioleringswerken Asserweg.  
Referentienummer:   AWV L-WL/INV/N730/7/U1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45112000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft enerzijds de studie en uitvoering van de N730 Asserweg Zutendaal, wat betreft het gedeelte wegenis.
Dit omvat de studie naar, de opvolging van de vergunningsprocedure voor en de heraanleg van de rijweg en de fietspaden in sequentie 1 en de rijweg in sequentie 2, op basis van de nieuwe typedwarsprofielen in de unieke verantwoordingsnota.
Anderzijds betreft de opdracht ook de uitvoering van de rioleringswerken i.o.v. Fluvius volgens de aanbestedingsdocumenten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-12-08

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigingsbericht nr. 1 dd 8/12/2022
—————————————–
Zie “WIJZIGINGSBERICHT 1.pdf” voor een opsomming van de wijzigingen. De nieuwe meetstaat vervangt de 2 vorige meetstaten (deel AWV en deel Fluvius).

Scroll to Top