MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING OOST-VLAANDEREN

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 11/06/2019

DETAIL

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING OOST-VLAANDEREN | R4 te Gent. Aanleggen oprit en fietspaden van de N60 naar de R4-Buitenring richting Merelbeke. N° 517729
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 – bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel: +32 92762611
E-mail: bart.crombez@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344048

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
R4 te Gent. Aanleggen oprit en fietspaden van de N60 naar de R4-Buitenring richting Merelbeke. 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/R4/139-1M3D8H/19/17-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112500
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Omvormen van de bestaande, buiten gebruik zijnde op- en afrit van de E40 naar een nieuwe oprit van de N60 naar de R4-Buitenring (rijrichting Merelbeke). Bij deze werken wordt ook een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd d.m.v. een fietskoker.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-12

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het bestek werd aangepast: de opening is op vrijdag 19 juli 2019 om 11 uur.

Scroll to Top