Marché Public

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Planning En Coördinatie

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 29/06/2020

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Planning En Coördinatie | Leveren van smeltmiddelen voor de gladheidsbestrijding winter 2020-2021 en 2021-2022
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie
Postadres: Koning Albert II-laan 20 bus 4,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Frauke Van de Moortel
E-mail: frauke.vandemoortel@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376895 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376895

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van smeltmiddelen voor de gladheidsbestrijding winter 2020-2021 en 2021-2022 
Referentienummer: PCO-EXP-DW/WD1-2020-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34927100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming omvat enerzijds het leveren van smeltmiddelen in de vijf Vlaamse provincies tijdens de winter van 2020 – 2021 en de winter van 2021-2022 alsook de daaropvolgende zomers teneinde de voorraden aan te vullen. Deze leveringen zijn bestemd voor de gladheidbestrijding op de gewest- en autosnelwegen beheerd door de Vlaamse overheid.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-06-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigingen:
– art. 84: Inventaris in word-formaat
– art. 84: opening op 14/07/2020 om 11u
– art. 38/7: prijsherzieningsformule

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top