Marché Public

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING WEGEN EN VERKEER ANTWERPEN

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 04/12/2019

DETAIL

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING WEGEN EN VERKEER ANTWERPEN | Geluidsschermen Tuinwijk te Borgerhout langs knooppunt Antwerpen-Oost, A13 (E313) richting Hasselt N° 539054
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Bram Dewil
Tel: +32 32246813
E-mail: bram.dewil@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358203

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Geluidsschermen Tuinwijk te Borgerhout langs knooppunt Antwerpen-Oost, A13 (E313) richting Hasselt 
Referentienummer: AWV A’pen-X10-A13-111_1M3D8E-18-46_2019-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34920000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van een geluidsscherm langs de A13/E313, te Borgerhout
(kmpt 0.2 tot 1.0, rijrichting Luik/Eindhoven, rechts)
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
Voorbereidende werken, rooien beplantingen, bouwrijp maken van het terrein.
Afbraak van bestaande geluidschermen en verwijderen ingeheide profielen.
Bouw van een geluidsscherm (inclusief funderingen)
Plaatsen van noodtrap (inclusief funderingen)
Bestaande taludgoten vervangen
De nodige werfsignalisatie
Aanleg van grasland
Herasfalteren van de rechterrijstrook (naast spitsstrook)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 09:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 09:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 09:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 09:15
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigingsbericht nr. 2 d.d. 5/12/2019
——————————————
Het uiterste tijdstip van ontvangst offertes wordt verplaatst naar dinsdag 17/12/2019 om 9u15. Er wordt een document gepubliceerd: “WB2 – Bestekswijziging.pdf”

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top