OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 11/06/2019

DETAIL

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ | Boom - Broekweg (voormalige zinkfabriek) - uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken (particuliere) percelen (BN181201) N° 517755
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres: Stationsstraat 110,BE-2800 Mechelen
Tel: +32 0492183162
E-mail: joke.rottiers@ovam.be
Internetadres(sen): http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343262

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Boom – Broekweg (voormalige zinkfabriek) – uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken (particuliere) percelen (BN181201) 
Referentienummer: OVAM-6997-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112340
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Boom – Broekweg (voormalige zinkfabriek) – uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken (particuliere) percelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-12

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Officiële benaming
In plaats van:
OVAM
Te lezen:
Raad van State
Afdelingsnummer: VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres
In plaats van:
stationsstraat 110
Te lezen:
Wetenschapsstraat 33
Afdelingsnummer: VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plaats
In plaats van:
Mechelen
Te lezen:
Brussel
Afdelingsnummer: VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Postcode
In plaats van:
2800
Te lezen:
1040
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werden extra bijlagen bij het bestek opgeladen.

Scroll to Top