Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen | Leveren, installeren en implementeren evenals beheren en onderhouden van een parkeerbeheersysteem voor de parking gelegen op het Wetenschapspark Niel
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
Postadres :  Kon Elisabethlei 18, BE- 2018  Antwerpen
Tel:   +32 32406800
E-mail:   frank.vaes@pomantwerpen.be
Internetadres(sen):   www.pomantwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451410

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren, installeren en implementeren evenals beheren en onderhouden van een parkeerbeheersysteem voor de parking gelegen op het Wetenschapspark Niel  
Referentienummer:   POM Antwerpen-2022FV01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48900000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft een gemengde opdracht die zowel leveringen als diensten omhelst:
– het leveren, het installeren en het implementeren van een parkeerbeheersysteem, evenals
– het beheren en het onderhouden van dit systeem gedurende een termijn van drie (3) jaar na de voorlopige oplevering (zie infra). Deze beheers- en onderhoudstermijn kan maximaal eenmaal verlengd worden met een periode van twee (2) jaar.
Onder het beheren wordt verstaan:
1. Wekelijks minimaal twee controlerondes uitvoeren waarbij de parkeerapparatuur gecontroleerd wordt;
2. Wekelijks (of meermaals indien nodig) aanvullen van tickets,…
3. Beheer op afstand: controlekamer
4. Ondersteuning (back up) en opleiding geven aan opdrachtgever aangaande werking software (aanmaken rapporten, abonnementen, codes,…)
Gelet op het gegeven dat de geraamde waarde van de dienstencomponent de raming van de leveringen overstijgt (en derhalve het hoofdvoorwerp vormt), wordt de opdracht overeenkomstig artikel 20, tweede lid Overheidsopdrachtenwet beschouwd als een overheidsopdracht voor diensten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
de plannen en een opmerking zijn toegevoegd

Scroll to Top