Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Architectuur En Vastgoed

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Architectuur En Vastgoed | Antwerpen - Lozanagebouw - verbouwing huisvesting NT2 en DocAtlas - renovatie van de liften
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Architectuur en Vastgoed
Postadres :  Koningin Elisabethlei 22, BE- 2018  Antwerpen
E-mail:   infrastructuur@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen):   www.provant.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450293

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Antwerpen – Lozanagebouw – verbouwing huisvesting NT2 en DocAtlas – renovatie van de liften  
Referentienummer:   Prov Ant DIN-BenV-OPDR-2022-0024-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45313100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bijzonder bestek voor de renovatie van de liften van het Lozanagebouw te Antwerpen voor de huisvesting van NT2 en DocAtlas.
De opdracht omvat:
 het leveren en plaatsen van alle uitrustingen van de liftschacht en de machinekamer zoals toegangsluiken,schachtladders, schachtdeuren en -fronten (bordesdeuren), verluchtingsroosters, veiligheids-en schachtverlichting, bedienings- en veiligheidsschakelaars, contactdozen, stroomonderbrekers, liftbesturingen en -beheerssysteem, aanloopstroombeperker, signaal “buitendienst”, bidirectioneel communicatiesysteem, vergrendeling kooideur, TV- en radio-ontstoring, reserveonderdelen, e.d.;
 het leveren en monteren van de lift met alle toebehoren; het leveren en plaatsen van de kooiuitrusting, inclusief de bekabeling, noodverlichting, communicatieaansluiting, aansluiting van technische alarmen, e.d.;
 het leveren en plaatsen van bedieningspanelen, opschriften en informatiepanelen buiten de liftkooi;
 alle noodzakelijke elektriciteitswerken;
 het leveren en plaatsen van de vereiste geluidsisolatie en brandwerende isolatie;
 het dichten van de wachtopeningen en volledig herstellen van alle beschadigingen veroorzaakt tijdens de werken;
 het wegvoeren van alle afval en puinstof voortkomend uit de werken en het opkuisen van de werkomgeving;
 het schilderwerk en definitieve afwerking van de installaties;
 het periodiek wettelijk onderhoud en het verhelpen van storingen van de installaties gedurende de waarborgperiode, het opleiden van het Bestuur of afgevaardigden voor de werken van klein onderhoud en het verlossen van opgesloten personen;
 alle technische informatie, berekeningsnota’s, as-built-plannen en schema’s, attesten, instructienota’s, liftboek,….
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
5 bijlagen werden geüpload