Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 06/10/2022

DETAIL

Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten | Levering van waterbars, warmedranken automaten en bijbehorende verbruiksproducten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten
Postadres :  Koningin Elisabethlei 22, BE- 2018  Antwerpen
Contactpersoon:  Laurens Smaers
Tel:   +32 32406709
E-mail:   overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen):   www.provincieantwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458591

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van waterbars, warmedranken automaten en bijbehorende verbruiksproducten  
Referentienummer:   Prov Ant – DOJO-2022/01A-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15860000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat de levering, plaatsing, indienststelling en onderhoud van automaten voor warme dranken, koffiezetapparaten en waterbars in een huurformule over een (verlengbare) termijn van 60 maanden en de levering van de bijbehorende verbruiksproducten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-10-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Belangrijke wijzigingen in het bestek en de inventaris, deze zijn groen gemarkeerd. Daarnaast worden enkele foto’s van de toestellen van post 2 toegevoegd en een overzicht van de vragen en antwoorden van het forum.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]