Provincie Limburg

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Provincie Limburg | Provinciale Middenschool Hasselt - Campus Kunst - Bouwopdracht
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  provincie Limburg
Postadres :  Universiteitslaan 1, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  De heer Patrick Roefflaer
Tel:   +32 11237117
E-mail:   patrick.roefflaer@limburg.be
Internetadres(sen):   www.limburg.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Provinciale Middenschool Hasselt – Campus Kunst – Bouwopdracht  
Referentienummer:   2022N095157
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Plaatselijke tijd:   14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-30
Plaatselijke tijd:   14:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Plaatselijke tijd:   14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-30
Plaatselijke tijd:   14:00

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]