Provincie Vlaams-brabant

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Provincie Vlaams-brabant | Ontwerp en plaatsing van een hoogteparcours in provinciedomein De Halve Maan te Diest
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie Vlaams-Brabant
Postadres :  Provincieplein 1, BE- 3010  Leuven
Contactpersoon:  Kristien Verwimp
Tel:   +32 470213191
E-mail:   kristien.verwimp@vlaamsbrabant.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsbrabant.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450458

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp en plaatsing van een hoogteparcours in provinciedomein De Halve Maan te Diest  
Referentienummer:   Prov_VB-RMT-GEB-HMD-BA-22-01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit het ontwerpen en plaatsen van een nieuw hoogteparcours.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
vermits er enkele wijzigingen zijn gebeurd in het bestek, plaatsen we hier een erratum voor deze onderdelen. gelieve deze grondig door te nemen samen met het oorspronkelijk bestek