Solva

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 26/04/2021

DETAIL

Solva | BRAKEL – PODIUMZAAL & MUZIEKACADEMIE – AANSTELLEN ONTWERPTEAM
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SOLVA
Postadres: Gentsesteenweg 1b,BE-9520 Vlierzele
Contactpersoon: Steven Van de Velde
Tel: +32 53737421
Fax: +32 53646530
E-mail: steven.van.de.velde@so-lva.be
Internetadres(sen): www.so-lva.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=403228

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BRAKEL – PODIUMZAAL & MUZIEKACADEMIE – AANSTELLEN ONTWERPTEAM 
Referentienummer: SOLVA-Brakel- Podiumzaal & muziekacademie – Aanstellen ontwerpteam-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft een volledige architectuuropdracht voor de realisatie van een nieuwe podiumzaal en muziekacademie in de gemeente Brakel.
De opdracht omvat:
– de opmaak van een ontwerp, met inbegrip van:
o de stabiliteitsstudie,
o de studie van de technische installaties (gebouwtechnieken),
o de studie van de theatertechnieken,
o de akoestische studie,
o de energiestudie (EPB-verslaggeving),
o de studie van de omgevingsaanleg,
o de studie van de aanleg van nutsvoorzieningen vanaf de openbare weg tot aan het nieuwe gebouw,
o de studie van het vast meubilair,
o de budgetbeheersing;
– De opmaak van het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning met inbegrip van het opvragen van alle pré-adviezen (brandweer, toegankelijkheid, nutsmaatschappijen, watertoets… ).
– De opmaak van een bestek, in overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten, voor uitvoering van de werkenopdracht;
– Het doorlopen van de procedure voor het aanstellen van één of meerdere aannemer(s).
– Toezicht op de uitvoering van de werkenopdracht tot en met de definitieve oplevering.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-23

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een nieuw document toegevoegd met naam ‘Addendum3 vragen & antwoorden mbt bestek en procedure aanstellen
ontwerpteam’. Dit document omvat een vraag van een kandidaat met bijhorend door SOLVA geformuleerd antwoord. Dit
document is een aanvulling op de andere bestekdocumenten.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]